ÇALIŞMA SAATLERİ AÇILIŞ: 07:45 - KAPANIŞ: 21:00
Test

Form Gönderimi

Tamam

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

 

III. KİŞİLERCE YAPILACAK

 TALEP/ŞİKAYET/ÖNERİ VE BENZERİ NEDENLERLE BAŞVULARA DAİR

AYDINLATMA METNİ

Nev Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size açıklamak amacıyla bu Aydınlatma Metni tarafımızca hazırlanmıştır. Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz her koşulda;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
  • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenmektedir.

NEV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OLARAK

BU BİLGİLENDİRMEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYDUK?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi kişisel veri kabul edilmektedir. Şirketimize yapmış olduğunuz başvurunuz (talep/şikayet/öneri vb.) sırasında verdiğiniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair diğer kişisel verileriniz ilgili Kanun kapsamında olup, paylaştığınız bu kişisel verilerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmekle kanunen yükümlüyüz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMACI:

Başvurunuz sırasında tarafınızca bizimle paylaştığınız ad/soyad, adres, cep/ev/iş telefon numaralarınız, e-posta adresiniz ve vermiş olduğunuz diğer kişisel verileriniz başvurunuzun değerlendirilmesi ve tarafınıza konu hakkında dönüş yapılabilmesi amacıyla işlenmekte ve saklanmaktadır.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

6698 sayılı KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Lütfen, yukarıda belirtilen bu özel nitelikteki kişisel verilerinize şirketimize yapmış olduğunuz başvurularınızda yer vermeyeniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILABİLİR?

Başvurunuz sırasında şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz başvurunuzla ilgili şirket çalışanlarımız, şirket yönetici ve ortaklarımız ile başvurunuzla doğrudan ilgili olan ve şirketimizle ticari ve/veya hukuki ilişki içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ve ayrıca ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan KVKK.’nun 5. ve 6. maddelerinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine anılan kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?

Kişisel verileriniz, başvuru sebebinize göre ilgili mevzuatlarda belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

HAKLARINIZ:

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler;

.  Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

.  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu bağlamda yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili imha taleplerinizde değerlendirme yapılırken hangi imha yönteminin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Ayrıca, şirketimiz kayıtlarında tarafınıza ait ve doğrulanmış e-posta adres bilginiz bulunmakta ise, bu e-posta adresi üzerinden yapacağınız başvurularınıza da mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Nev Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İletişim Linki           : www.nevgross.com.tr

Adres                         : Macun Mahallesi 204. Cadde No: 74/5 -6 A,B,C,D Yenimahalle / Ankara

 

Nev Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak başvurunuz sırasında bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi hiçbir surette ticari reklam, tanıtım ve sair satış ve pazarlama amaçları ile kullanmayacağımızı, başvurunuzla ilgili olmayan hiçbir gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi ile paylaşmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

 

İlgilinin Adı/Soyadı:

İmza: